SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Dla rodziców

Rodzice wychowanków również należą do społeczności SIEMACHA Spot. To oni wyrażają zgodę na udział młodego człowieka w życiu wybranej placówki. Są zapraszani do współtworzenia wielu wydarzeń – takich jak wystawy, koncerty, dni rodziny czy spotkania świąteczne, które w ciągu roku przygotowują wychowankowie. A w sytuacjach życiowych trudności mogą wspólnie z kadrą placówki szukać najlepszych rozwiązań pomocy. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, wyjaśniające jak działamy. Zachęcamy również do zadawania nowych pytań.


1. Kto może zapisać się do SIEMACHY?
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mieszkające na terenie gmin, w których znajdują się nasze placówki, które podejmą suwerenną decyzję o przynależności do społeczności placówki.

2. Ile kosztuje udział dziecka w zajęciach?
Wszystkie zajęcia, warsztaty oraz wyjazdy organizowane przez SIEMACHĘ są dla wychowanków nieodpłatne. W zamian oczekujemy od naszych wychowanków systematyczności, zaangażowania i wywiązywania się z podjętych obowiązków, a rodziców zachęcamy do wsparcia organizacji np. poprzez przekazanie 1% podatku.

3. Jak zapisać dziecko na zajęcia?
Należy wybrać najbliższą placówkę SIEMACHA Spot i nawiązać kontakt z jej dyrektorem. Następnie po zapoznaniu się z ofertą placówki i obowiązującymi zasadami zaproszeni na spotkanie rodzice wraz z kandydatem wypełniają Kartę Wychowanka, zawierającą podstawowe dane oraz pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach. Kandydat ze swoimi rówieśnikami bierze udział w cyklu spotkań wprowadzających w życie SIEMACHA Spot. Do placówki dzieci i młodzież mogą zapisywać się w trakcie całego roku zajęć.

4. Czy dziecko musi przychodzić codziennie?
Wychowanek nie musi uczęszczać do placówki codziennie, choć istnieje taka możliwość. Liczba zajęć nie jest limitowana. Wymagamy od niego, aby spełniał zasadę 3/5/7 czyli przychodził minimum 3 dni w tygodniu, podjął 5 różnych form aktywności oraz był zaangażowany minimum 7 godzin tygodniowo. Zasada ustalona wspólnie przez kadrę i wychowanków placówki służy budowaniu społeczności opartej na poczuciu przynależności i pozytywnych relacjach z rówieśnikami.

5. Czy zajęcia odbywają się w grupach wiekowych?
Część zajęć odbywa się w grupach wiekowych np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III oraz starszych czy grupy rozwoju. Część natomiast w zamierzeniu to zajęcia mieszane. Celem takiego podejścia jest integracja wychowanków w różnym wieku oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie nawzajem.

6. Czy dzieci mogą otrzymać pomoc, jeśli mają poważniejsze trudności w nauce?
Placówki posiadają wykwalifikowaną kadrę edukatorów. Każdy wychowanek objęty jest pracą edukacyjną w zakresie pomocy w nauce, uzupełnianiu zaległości w przyswajaniu programu szkolnego, przygotowania do egzaminów. Prowadzimy ponadto zajęcia z języków obcych oraz warsztaty poszerzające wiedzę o świecie. W sytuacji poważnych trudności z nauką wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych indywidualnie lub w małych grupach.

7. Czy możemy sami decydować, na jakie zajęcia będzie uczęszczać nasze dziecko oraz wybrać dni, w które chce przychodzić do ośrodka?
Plan zajęć dla każdego wychowanka ustalany jest indywidualnie, w porozumieniu z dzieckiem i rodzicami. Przygotowuje się go zgodnie z zasadą 3/5/7 (3 dni obecności/5 form aktywnośći/7 godzin zajęć w tygodniu). W planie nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój wychowanka, szczególnie na udział w grupach rozwoju, pomagających wyposażyć młodych ludzi w umiejętności społeczne np. dotyczące komunikacji i współpracy z rowieśnikami, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pokonywania strachu przez wystąpieniami publicznymi oraz w zajęciach edukacyjnych.

8. Czy dzieci mogą korzystać z pomocy psychologa?
W każdej placówce SIEMACHA Spot pracuje psycholog i każdy może skorzystać z jego pomocy. Jest on również wychowawcą, który prowadzi zajęcia i bierze udział w wyjazdach z wychowankami. Dzięki temu łatwiej do niego trafić, a on dobrze zna wychowanków. Psycholog podejmuje kontakty interwencyjne, ale przede wszystkim, jeśli wymaga tego sytuacja, zaprasza wychowanków i ich rodziny do regularnej i długoterminowej współpracy. Placówki SIEMACHA Spot współdziałają ponadto z Krakowskim Instytutem Psychoterapii, który bezpłatnie prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne i grupowe dzieci i młodzieży, oraz terapie rodzin.

9. Kto może uczestniczyć w turnusach wakacyjnych i feryjnych organizowanych przez SIEMACHĘ?
Turnusy są formą nagrody dla wychowanków za całoroczną pracę wychowanka. Nagradzamy postęp względem punktu wyjścia – m.in poprawę ocen w szkole, zdobycie nowych umiejętności. Na wyjazdy zapraszani są wychowankowie, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach, przestrzegają obowiązujących zasad oraz angażują się w życie SIEMACHY. Warunkiem wyjazdu jest również komplet pozytywnych ocen na koniec semestru.

10. Czy moje dziecko może korzystać tylko z zajęć sportowych,
które odbywają się na pływalni lub w hali sportowej?

Ponieważ zależy nam na tworzeniu silnych, przyjaznych społeczności oraz na wszechstronnym rozwoju młodych ludzi każdy wychowanek winien korzystać z pełnej oferty zajęć, a nie tylko z wybranych zajęć np. sportowych czy muzycznych. Dlatego planując swój czas u SIEMACHY wybiera grupę rozwoju, zajęcia edukacyjne, a następnie zajęcia służące pomnażaniu talentów i rozwojowi zainteresowań.

 
Zadaj własne pytanie